Regulamin

§1
Komitet turniejowy

1. W skład komitetu turniejowego wchodzi:
Dyrektor Turnieju
Sędzia
Przedstawiciel pola

§2
Uprawnieni do gry

1. Do gry uprawnieni są amatorzy poniżej 21 roku życia wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, podzieleni na następujące grupy wiekowe:
-17-21 lat  (urodzeni 1997-2001)Młodzież oraz  Juniorzy i Juniorki
-15-16 lat (urodzeni 2002-2003) Juniorzy i Juniorki Młodsze
-14 lat i poniżej (urodzeni w lub przed 2003) Młodzicy i Młodziczki
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku zgłoszenia do turnieju mniej niż 5 osób w danej kategorii.

2. Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG z handicapem.
3. Zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP przedstawionego Komitetowi w wersji papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu treningowym.
4. Limit HCP: 36 HCP. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=36
5. Limit zawodników w turnieju: 80 graczy.

§3
Format turnieju i klasyfikacje

1. Zawody rozgrywane będą w formacie stroke play brutto na 54 dołkach w poszczególnych kategoriach wiekowych:
-17 -21 lat (urodzeni 1997-2001) Młodzież oraz Juniorzy i Juniorki
-15- 16 lat (urodzeni 2002-2003) Juniorzy i Juniorki Młodsze
-14 lat i poniżej (urodzeni w lub po 2003) Młodzicy i Młodziczki

oraz w formacie  stroke play netto na 54 dołkach (klasyfikaca rozłączna) w kategorii wiekowej
-14 lat i poniżej (urodzeni w lub po 2003) Młodzicy i Młodziczki

Starry z tee:
Chłopcy 17 -21 lat,  15-16 lat – białe tee
Dziewczynki 17 -21 lat,  15-16 lat– żółte tee
Chłopcy poniżej 14 lat – żółte tee
Dziewczynki poniżej 14 lat – czerwone tee

Godziny tee startowych zostaną ogłoszone dzień przed każdą rundą w domku klubowym oraz na stronie junioropen.pl

3. Czas startu: starty w dzień turniejowy odbywają się od godziny 09:00 z tee nr 1 . Grupy startują w odstępach 10 minutowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu, tee i odstępów czasowych.

4. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników oraz łączenia grup  wiekowych

5. Klasyfikacje stoke play brutto
a) Młodzież oraz Juniorzy i Juniorki  z podziałem na płeć
b) Juniorzy i Juniorki Młodsze z podziałem na płeć
c) Młodzicy i Młodzzicki z podziałem na płeć

Klasyfikacja stroke play netto
a) Młodzicy i Młodziczki z podziałem na płeć

6. Zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik i zawodniczka z najniższym wynikiem stroke play brutto oraz netto w przypadku Młodzików i Młodziczków

7. W przypadku równych wyników w stroke play brutto o zwycięstwie wśród dziewcząt i chłopców będzie decydować dogrywka w systemie „sudden death” na dołkach  wyznaczonych przez Komitet turniejowy. W przypadku dalszych miejsc zadecyduje reguła „countback”, rozumiana przez ostatnie 36 dołków, 18 dołków , ostatnie 9 dołków (9-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni dołek ( dołek numer 18).

8. W przypadku klasyfikacji stroke play netto w przypadku wyników równych zadecyduje reguła “countback”, rozumiana przez ostatnie 36 dołków, 18 dołków , ostatnie 9 dołków (9-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni dołek ( dołek numer 18).

§5
Nagrody

1. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi zawodnicy z każdej z grup wiekowych w kategorii stroke play brutto i netto (grupa do 14 lat) w grupach dziewcząt i chłopców.
2. Dziką kartę na zagraniczny turniej uzyska zawodnik z najlepszym wynikiem stroke play brutto poniżej 18 roku życia.
3. Pucharami nagrodzeni zostaną także najlepsi zawodnicy w każdej grupie wiekowej w klasyfikacji stroke play brutto z podziałem na płeć.

§6
Zgłoszenia i Rejestracja

1. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie junioropen.pl
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego z turniejów.
3. Opłata za udział w turnieju dla juniora klubowicza Toya G&CC wynosi:
w wersji standard 200 zł a w wersji max 250zł
4. Opłata za udział w turnieju dla juniora nie klubowicza wynosi
w wersji standard 400 zł a w wersji max 500 zł
5. Opłata obejmuje:
w wersji standard:
– 3x green fee turniejowe
– 3x lunchbox
– 3x lunch
– startpack
w wersji max:
– 3x green fee turniejowe
– 1x runda treningowa
– 3x lunchbox
– 3x lunch
– startpack
– 4x unlimited driving range

Opłat należy dokonywać na konto organizatora:
G24 Group Sp. z o.o.
Ul. Żmigordzka 244 A
51-131 Wrocław
Nr konta Deutsche Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

§7
Reguły gry

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
2. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

§8
Czas rozpoczęcia gry

1. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast  dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

§9
Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

1. Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.
2. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:
pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

§10
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

1. Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

§11
Zdawanie i odbiór kart wyników

1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania   swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

§12
Środki dopingujące

1. Środki dopingujące są niedozwolone.

§13
Używanie sprzętu elektronicznego

1. Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

§14
Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

1. Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest zabronione. Dozwolone jest używanie wózków podczas rundy treningowej.

§15
Wózki golfowe elektryczne

1. Wózki elektryczne są dozwolone.

§16

Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych

1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

3.  Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywaćwizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,

b) wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

d) publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

4. Uczestik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora turnieju i Sponsora turnieju dla celów organizacyjnych, marketingowych oraz w systemie informatycznym golfbooking.pl

&17
Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu