Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU edycja 2020
Komitet turniejowy

W skład komitetu turniejowego wchodzi:
Dyrektor Turnieju
Sędzia
Przedstawiciel pola

2. Uprawnieni do gry

 1. Do gry uprawnieni są amatorzy poniżej 21 roku życia wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, podzieleni na następujące grupy wiekowe:
  17-21 lat (urodzeni w latach 1999-2003) Młodzież
  15-16 lat (urodzeni w latach 2004-2005) Juniorzy i Juniorki
  13-14 lat (urodzeni w latach 2006 – 2007) Juniorzy i Juniorki Młodsze

Poniżej 12 lat  (urodzeni w lub po 2008 roku) Młodzicy i Młodziczki

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku zgłoszenia się do turnieju mniej niż 5 osób w danej kategorii.
 2. Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG
  Zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP przedstawionego Komitetowi w wersji papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu treningowym.
  4. Maksymalny HCP gry: 36,0. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP 36,0
  5. Limit zawodników w turnieju: 80 graczy.
 3. Zawodnicy grają w kategorii wiekowej zgodnej z data urodzenia na 1 stycznia danego roku.
 4. Klub macierzysty może zawnioskować do PZG o przeniesienie zawodnika na stałe do bezpośrednio wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu w latach kolejnych). Wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez lekarza wydającego orzeczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Gracz ma obowiązek zgłosić taką zmianę do Komitetu Turniejowego, d poniedziałku 20 lipca do godziny 18:00

  3 Format turnieju i klasyfikacje
 5. Zawody rozgrywane będą w formacie Stroke Play brutto na 54 dołkachw poszczególnych kategoriach wiekowych:
  17-21 lat (urodzeni w latach 1999-2003) Młodzież oraz Juniorzy i Juniorki – trzy miejsca
  15- 16 lat (urodzeni w latach 2004-2005) Juniorzy i Juniorki–trzy miejsca
  13-14 lat (urodzeni w latach 2006 – 2007) Juniorzy i Juniorki Młodsze – tylko pierwsze miejsca

Poniżej 12 lat  (urodzeni w lub po 2008 roku) Młodzicy i Młodziczki tylko pierwsze miejsca

    oraz w formacie Stroke Play netto na 54 dołkach, (klasyfikacja rozłączna):

13-14 lat (urodzeni w latach 2006 – 2007) Juniorzy i Juniorki Młodsze – 3. miejsca

Poniżej 12 lat  (urodzeni w lub po 2008 roku) Młodzicy i MłodziczkI – 3. miejsca

W turnieju obowiązuje zasada MAXIMUM SCORE, gdzie wynik brutto gracza został ograniczony do
maksymalnej liczby uderzeń na dołku do par + 5 tj. na dołku par 3 do 8; par 4 do 9 i
par 5 do 10.

 1. Tees:
  Chłopcy 17 -21 lat, 15-16 lat – białe tee
  Dziewczynki 17 -21 lat, 15-16 lat– żółte tee
  Chłopcy 14 -13 lat– żółte tee
  Dziewczynki 14 -13 lat – czerwone tee

Chłopcy 12 lat i poniżej– czerwone tee

Dziewczynki 12 lat i poniżej  – czerwone tee

Godziny tee startowych zostaną ogłoszone dzień przed każdą rundą w domku klubowym oraz na stronie junioropen.pl

 1. Czas startu: starty w dzień turniejowy odbywają się od godziny 08:00 z tee nr 1 . Grupy startują w odstępach 10 minutowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu, tee i odstępów czasowych.
 2. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników oraz łączenia grup wiekowych
 3. Zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik i zawodniczka z najniższym wynikiem Stroke Play brutto oraz netto w przypadku Juniorów i Juniorek Młodszych oraz Młodzików i Młodziczek.
 4. W przypadku równych wyników w stroke play brutto o zwycięstwie w kategoriach wiekowych będzie decydować „countback”, rozumiana przez ostatnie 18 dołków, ostatnie 9 dołków (10-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni dołek (dołek numer 18).
 5. W przypadku równych wyników w klasyfikacji stroke play netto zadecyduje reguła “countback”, rozumiana przez ostatnie 18 dołków, ostatnie 9 dołków (10-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni dołek (dołek numer 18).

  Nagrody
 1. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi zawodnicy w grupach dziewcząt i chłopców z grup wiekowych 17-21 lat, 15-16 lat oraz najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii 13-14 lat oraz poniżej 12 lat w kategorii Stroke Play brutto

1.Nagrodzeni zostaną także  3 najlepsi zawdonicy  netto (grupa do 13-14 lat oraz poniżej 12 lat).
Dziką kartę na zagraniczny turniej uzyska zawodnik z najlepszym wynikiem Stroke Play brutto. W przypadku równych wyników (niezależnie od klasyfikacji) zadecyduje dogrywka na dołkach wyznaczonych przez Komitet Turnieju.
Pucharami nagrodzeni zostaną także najlepsi zawodnicy w każdej grupie wiekowej w klasyfikacji Stroke Play brutto z podziałem na płeć.

5 Zgłoszenia i rejestracja

1.Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie junioropen.pl
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
3. Opłata za udział w turnieju dla juniora klubowicza Toya G&CC wynosi:
– w wersji standard 250 zł,

              – w wersji max 300 zł
4. Opłata za udział w turnieju dla juniora nie klubowicza wynosi:

              – w wersji standard 450 zł

              – w wersji max 550 zł

 1. Opłata obejmuje:
  w wersji standard:
  – 3x green fee turniejowe
  – 3x lunchbox
  – 3x lunch
  – startpack
  w wersji max:
  – 3x green fee turniejowe
  – 1x runda treningowa
  – 3x lunchbox
  – 3x lunch
  – startpack
  – 4 x unlimited driving range

Opłatę należy dokonywać na konto organizatora:
G24 Group Sp. z o.o.
Ul. Żmigordzka 244 A
51-131 Wrocław
Nr konta Santander Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001
Nr konta dla przelewów zagranicznych: 

IBAN:    PL48 1910 1048 2412 0190 4921 0001
SWIFT:    WBKPPLPPXXX

6 Reguły gry

1.Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
2. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

7 Czas rozpoczęcia gry

 1. Każdy zawodnik powinien być gotowy do gry na 5 minut przed wyznaczonym czasem startu. Jeśli zawodnik dotrze na start gotowy do gry, w ciągu 5 minut od swojego czasu startu (reguła 6-3), karą są dwa uderzenia na pierwszym dołku. W przypadku, gdy zawodnik pojawi się na starcie 5 minut po wyznaczonym czasie, zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turniejowy stwierdzi, że gracz nie mógł wystartować z powodu szczególnych okoliczności, ma możliwość nie ukarania go.
 2. 8 Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
 1. Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i odpowiednio ukarany przez Sędziego.
  Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:
  – pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
  – drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
  – trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 2. 9 Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
 1. Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
 2. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 54 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych.
 3. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany.
 4. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Komitet Turnieju może zawieścić grę z powodu niebezpiecznej sytuacji w następujący sposób:

 1. a)natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny

Gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i zachować się zgodnie z Reg 6-8. c. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 1. b)przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny

Gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 1. c)wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny
 2. 10 Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

11 Używanie sprzętu elektronicznego

Dozwolone jest używanie urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas rundy turniejowej gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę(np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru itp.) narusza regułę 14-3.

12 Środki transportu

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba że za zezwoleniem Komitetu Turnieju Dozwolone jest używanie środków transportu podczas rundy treningowej.

13 Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

14 
Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 244A; 54-106 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł,
 2. Gracz rejestrując się na turniej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, aktualny HCP dla celów organizacji turnieju KRAM Junior Open, w tym w szczególności dla ogłoszenia publicznego listy graczy, opublikowania godzin startu (tee time), publikacji wyników na stronie internetowej turnieju oraz mediach społecznościowych oraz w livescoringu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów organizacji turnieju.
 3. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 4. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
  a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
  b) wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
  c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  d) publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

&15
Zmiany regulaminu

Komitet Turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.